Σχετικά με το Έργο

Τα άτομα με αναπηρία θεωρούνται μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Το ευρύ φάσμα των αναπηριών τους καθιστά δύσκολο για το εκπαιδευτικό σύστημα να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ώστε να κατακτήσουν το μαθησιακό περιεχόμενο και να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα προσαρμοσμένα στις ικανότητές τους. Σήμερα, υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη στρατηγικών για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση των αναγκών τους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.Μέσω του έργου R(AE)L Inclusion, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα συμπεριληφθούν περαιτέρω, ενώ εργάζονται σε διάφορους οργανισμούς ή ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι ώστε ένας ευρύτερος αριθμός οργανισμών να διαθέτει ικανό και προετοιμασμένο διδακτικό προσωπικό για την εκπαίδευση ενηλίκων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση του μαθησιακού περιεχομένου.

Στόχος

Ακολουθώντας τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο R(AE)L Inclusion θα επιδιώξει την προώθηση των ακόλουθων στόχων:

  • Εξίσωση των ευκαιριών μάθησης και εκπαίδευσης για ενήλικες με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες και αναπηρίες,
  • Παροχή υποστήριξης και κατάρτισης σε εκπαιδευτές ενηλίκων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανταπόκριση στις ανάγκες των ενηλίκων με αναπηρία και αύξηση της ικανότητάς τους να προσαρμόζουν τη διδακτική διαδικασία στις ανάγκες τους,
  • Encourage the creation of an inclusive environment within the adult education system.

Αποτελέσματα

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει 30 ώρες δια ζώσης μάθησης και 20 ώρες ηλεκτρονικής μάθησης. Η κατάρτιση θα περιλαμβάνει την εισαγωγή των εκπαιδευτών στις μεθόδους διδασκαλίας και τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στα μαθήματά τους με την ομάδα-στόχο.

Ένα Εικονικό Mirror Toolkit που χρησιμεύει ως ένα σύνολο καθηκόντων και ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων προκειμένου να συμπληρώσουν και να αναστοχαστούν σχετικά με το έργο και τις επιδόσεις τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για την ηλεκτρονική μάθηση που περιλαμβάνει 50 ώρες διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος και ένα φόρουμ δικτύωσης.

19228

Success Stories

9213

Μαθήματα

1742

Happy Students

67

Years Experience

Foreseen impact

Το έργο R(AE)L Inclusion στοχεύει να έχει αντίκτυπο σε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως:

Εκπαιδευτές ενηλίκων

προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για την εργασία με ενήλικες με αναπηρίες, προσαρμόζοντας το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Άλλες ομάδες-στόχοι και ενδιαφερόμενοι φορείς

όσοι δεν συμμετέχουν άμεσα στο πρόγραμμα R(AE)L Inclusion θα επηρεαστούν επίσης, καθώς θα επωφεληθούν επίσης από τη βελτιωμένη ποιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία θα επεκταθεί και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων που απευθύνονται στις ανάγκες μιας από τις πιο ευάλωτες ομάδες ενηλίκων.

Ομάδες-στόχοι

Το πρόγραμμα R(AE)L Inclusion επικεντρώνεται σε ενήλικες με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες και αναπηρίες ηλικίας 25 έως 65 ετών, οι οποίοι έχουν μία ή περισσότερες από μία από τις ακόλουθες αναπηρίες: ΔΕΠΥ, αυτισμό, νοητική αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία) ή συνδυασμένες δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο